Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

PRINZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

ul. Tulipanowa 4, 60-175 Poznań

NIP: 972-04-17-307

REGON: 630657614

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000134452

o kapitale zakładowym  zł 177 000  (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

PRINZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Tulipanowa 4, 60-175 Poznań

Telefon: 61 863 80 88

E-mail: info@prinz-polska.com.pl

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: k.buszka@prinz-polska.com.pl

pod numerem telefonu: 61 863 80 88

lub osobiście w siedzibie PRINZ Polska sp. z o.o. przy ul. Tulipanowej 4,  60-175 Poznań.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (tzw. żółtych stron dostępnych w Internecie np. Panorama Firm, KRS, CEIDG i inne publicznie dostępne bazy). Twoje dane osobowe pozyskujemy także poprzez kupno baz danych od podmiotów, które w profesjonalny sposób zajmują się tworzeniem i analizą baz danych.  Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Nabywanie łańcuchowych systemów tnących oraz materiałów izolacyjnych oferowanych przez PRINZ Polska sp. z o.o. przez Reprezentantów kontrahentów

 Opis W celu umożliwienia nabywania pił łańcuchowych i materiałów izolacyjnych przez przedsiębiorców (Reprezentantów kontrahentów) od PRINZ Polska sp. z o.o. przetwarzamy Twoje dane osobowe. Może zdarzyć się także, że przedsiębiorca poprosi o wystawienie  faktury VAT i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe Reprezentanta kontrahenta.

Zakres danych W tym celu przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, telefon, adres e-mail.

Podstawa prawna Niezbędność podania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pił łańcuchowych oraz materiałów izolacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT  z tytułu faktury VAT.

Pośredniczenie w przekazywaniu danych Klientów osuszania budynków firmom współpracującym

Opis. W tym celu dane osobowe są przetwarzane aby przekazać je podwykonawcom – firmom współpracującym z PRINZ Polska sp. z o.o.. Przetwarzane w ten sposób dane obejmują: imię, nazwisko, kod pocztowy Klienta, miasto, numer telefonu Klienta. Treść tych danych przekazywana jest firmom współpracującym (podwykonawcom)  za pomocą sieci  telekomunikacyjnej w formie wiadomości SMS oraz mailowo.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe : imię, nazwisko, kod pocztowy Klienta, miasto, numer telefonu.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zobowiązaniu podwykonawców do nabywania produktów PRINZ Polska w zamian za znalezienie i przekazanie danych Klientów zainteresowanych osuszaniem budynków podwykonawcom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. W celu przyjęcia i realizacji usługi osuszania budynków, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów osuszania budynków do czasu przekazania ich podwykonawcom (firmom współpracującym zajmującymi się osuszaniem budynków) a następnie dane te będą zanonimizowane. Przetwarzanie danych Klientów osuszania budynków w tym celu trwa nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia ich uzyskania.

Reklamacja towaru lub usługi przez Reprezentantów Kontrahentów

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– obsługi postępowania reklamacyjnego, w tym rozstrzygnięcia zasadności roszczeń Reprezentanta Kontrahenta,

– realizacji roszczeń Reprezentanta Kontrahenta (np. zwrotu ceny, wymiany towaru na wolny od wad itp.)

w związku z nabywaniem przez Reprezentantów kontrahentów pił łańcuchowych oraz materiałów izolacyjnych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy  następujące, podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje dotyczące reklamowanego towaru (np. nr faktury VAT) i transakcji.

Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru).(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez okres rozpatrywanej reklamacji. Maksymalny termin przechowywania danych w tym celu wynosi 2 lata od dnia dokonania zakupu lub świadczenia usługi.

Obsługa Reprezentanta Kontrahenta – rozpatrywanie skargi, wniosków, zapytań

Opis. rozpatrzenia skargi lub udzielenia odpowiedzi na wniosek lub zapytanie, budowanie pozytywnej relacji pomiędzy Administratorem a Reprezentantem kontrahenta w związku z nabywaniem pił łańcuchowych oraz materiałów izolacyjnych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z usług Administratora lub zakupu towaru, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa Prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na  dostosowaniu oferty do potrzeb nabywców. Ponadto uzasadniony interes Administratora uzasadniony jest budowaniem pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem a Reprezentantem kontrahenta opartych na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Reprezentanta Kontrahenta, jego skargę lub wniosek, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jego złożenia. Następnie dane osobowe są usuwane.

Księgowość, rachunkowość

Opis. W tym celu dane są przetwarzane aby:

– prowadzić księgi rachunkowe,

– prowadzić dokumentację magazynową,

– prowadzić ewidencję VAT,

– sporządzać miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,

– sporządzać sprawozdania do urzędu statystycznego,

– sporządzać sprawozdania finansowe.

Zakres. Jeśli wystawiamy fakturę VAT, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Opis. W tym celu dane osobowe są przetwarzane aby:

– ustalić roszczenie Administratora, w tym określić jego rozmiar i okoliczności powstania,

– podjąć działania celem dobrowolnego lub przymusowego spełnienia roszczenia,

– obrony przed roszczeniami osób trzecich, kierowanych do Administratora,

– przymusowej egzekucji roszczeń.

Zakres. W tym celu przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe, niezbędne do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń np. imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług Administratora lub kupowanych towarów, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lata od dnia kiedy Administrator dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży)

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zwrotu towaru dokonanego przez Reprezentanta kontrahenta a także zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży.

Zakres. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak:  adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, numer rachunku bankowego, dane z imiennej faktury VAT (jeśli była wystawiona).

Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych Reprezentanta kontrahenta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towar do odstąpienia od umowy). (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przechowywania danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Reprezentanta Kontrahenta produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami. Administrator przetwarza dane osobowe najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (tj. maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora (obejmującej prowadzenie biura oraz organizacyjne zapewnienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej)

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu zakupu materiałów biurowych lub korzystania z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. świadczenie usług dostawy mediów).

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:  adres e-mail, imię, nazwisko, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane z  faktury VAT (jeśli była wystawiona).

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności procesu przetwarzania danych osobowych dla wywiązania się z umowy oraz utrzymania stałych relacji z dostawcami towarów lub usług. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych może również być podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 4 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron).

Obsługa informatyczna

Opis. Zapewnienia należytego działania strony internetowej PRINZ Polska sp. z o.o. oraz utrzymanie właściwego działania poczty elektronicznej, serwerów wewnętrznych itp.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane, które Administrator przetwarza w związku z obsługą informatyczną (np. dane przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych ze strony internetowej, dane przetwarzane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz serwera wewnętrznego).

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach obsługi informatycznej jest przede wszystkim uzasadniony interes prawny Administratora polegający na zapewnieniu należytej obsługi Reprezentantów kontrahentów, a także klientów osuszania budynków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi informatycznej w związku z rekrutacją Pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie danych wrażliwych, przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych jest: art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz zatrudnieniem (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. W zakresie danych wrażliwych, przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych jest: art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także w związku z prowadzeniem współpracy gospodarczej z Kontrahentami. (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).  Podstawą przetwarzania danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane w przypadku podania ich w formularzu kontaktowym.

Czas przechowywania danych osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej (max. 5 lat), jeśli wynika to z podstawowego celu przetwarzania danych (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z zakupem towaru, Administrator przetwarza dane  osobowe maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń  z tytułu zawartej umowy).

Pozostawianie danych przez Reprezentantów Kontrahentów zainteresowanych produktami PRINZ Polska

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pił łańcuchowych i materiałów izolacyjnych pomiędzy PRINZ Polska a Reprezentantem kontrahentów.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy  następujące kategorie Twoich danych osobowych : imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, nazwę firmy, NIP, REGON.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży pił łańcuchowych lub materiałów izolacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zawarcia umowy z podmiotem PRINZ Polska, a także przez czas trwania umowy, oraz do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych z umową. W przypadku braku dalszego zainteresowania zawarciem umowy dane Reprezentanta kontrahenta usuwane są po okresie 6 miesięcy.

Nabywanie baz danych z informacjami odnoszącymi się do danych osobowych Reprezentantów kontrahentów

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pił łańcuchowych i materiałów izolacyjnych pomiędzy PRINZ Polska a Reprezentantami kontrahentów.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące kategorie  Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres-email, telefon, nazwę firmy, NIP, REGON.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zawarcia umowy z podmiotem PRINZ Polska, a także przez czas trwania umowy, oraz do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych z umową. W przypadku braku dalszego zainteresowania zawarciem umowy dane Klienta usuwane są po okresie 3 roku.

Pozyskiwanie danych Reprezentantów kontrahentów w celu przedstawienia im oferty towarów i usług świadczonych przez Administratora

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pił mechanicznych i materiałów izolacyjnych pomiędzy PRINZ Polska a Reprezentantami kontrahentów.

Zakres danych. W tym celu  przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na pozyskiwaniu danych Reprezentantów kontrahentów w celu świadczenia na ich rzecz usług sprzedaży pił łańcuchowych oraz materiałów izolacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. W tym celu dane osobowe są przetwarzane maksymalnie przez okres 6-miesięcy od dnia pozyskania danych. W przypadku braku zainteresowania dane są usuwane.

Wysyłanie materiałów o charakterze marketingowym dotyczących zaproszeń na targi, akcji promocyjnych, prezentacji maszyn

Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu: reklamy pił łańcuchowych oraz usług osuszania budynków. Dane osobowe są również przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z Reprezentantami kontrahentów oraz Klientami osuszania budynków.

Zakres danych. W tym celu administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię, nazwisko, adres, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest udzielona przez Reprezentanta Kontrahenta lub Klienta osuszania budynków zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. (Przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.)

Czas przechowywania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Kontrahenci (podwykonawcy) zajmujący się osuszaniem budynków

Przekazujemy Twoje dane osobowe Kontrahentom (podwykonawcom) zajmującym się osuszaniem budynków, ale tylko w przypadku zainteresowania usługą osuszania budynków. Dane osobowe Reprezentantów kontrahentów zainteresowanych kupnem pił łańcuchowych oraz materiałów izolacyjnych nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz dostawców usług i organów państwowych oraz sporadycznie przedstawicielom handlowym w innych państwach, jeżeli zgłosi się obywatel danego państwa.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów osuszania budynków oraz Reprezentantów kontrahentów, zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowe, kadrowe, przewozu towarów, finansowe oraz marketingowe. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe oraz podmiotowi świadczącemu opiekę nad stronami internetowymi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dostawcy usług internetowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe firmie świadczącej usługi opieki nad Serwisem WWW na rzecz Administratora na zasadzie powierzenia.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Potencjalnie może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Unię Europejską. Jeżeli tak się zdarzy podstawą przekazania będzie w pierwszej kolejności decyzja stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydana przez Komisję Europejską. W razie jej braku zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające jak np. pytanie o zgodę osoby, której dane dotyczą o umożliwienie ich przekazania, gdyby wiązało się to z ryzykiem.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Jeśli zawierasz umowę z naszym pośrednikiem, powiadomi Cię on, podanie których danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail k.buszka@prinz-polska.com.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków i odpowiedzi na pytania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez danych osobowych (gdy są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies

Korzystanie z serwisów internetowych udostępnionych w domenach www.prinz-polska.com.pl oraz www.osuszanie-prinz.com.pl może powodować instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez Prinz Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką.

 1. Co to jest plik cookie?
  „Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki „cookies” dzielą się na „cookies Administratora” oraz na „cookies zewnętrze”. Cookies Administratora oznaczają Cookiem zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu. Cookies zewnętrzne oznaczają natomiast cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem.
 2. W jakim celu strona internetowa prinz-polska.com.pl korzysta z plików cookies?
  1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Zapisanie cookie pozwala administratorom na monitorowanie ich statystyk i kierowanie reklam. Podstawą prawną jest udzielana zgoda, która polega na uruchomieniu odtwarzania filmu (art. 173 ust. 1 pkt 2. prawa telekomunikacyjnego, art. 172 prawa telekomunikacyjnego;art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie przechowywane są przez 6 miesięcy.
   2. Monitorowania, tj. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Podstawą prawną jest dobrowolnie udzielana zgoda na wszystkie cookies lub w Ustawieniach prywatności szczegółowa zgoda na monitorowanie lub marketing (art. 173 ust. 1 pkt 2. Prawa Telekomunikacyjnego, art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookies przechowywane są przez 2 lata.
   3. Marketingu, żeby poprzez reklamy umieszczane w innych witrynach internetowych i aplikacjach przypomnieć Ci o naszych usługach w wykorzystaniem z narzędzia Google Ads dostarczanego przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Podstawą prawną jest dobrowolnie udzielana zgoda na wszystkie cookies lub w Ustawieniach prywatności szczegółowa zgoda na marketing (art. 173 ust. 1 pkt 2. Prawa Telekomunikacyjnego; art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego; art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookies przechowywane są przez 54 tygodnie.
   4. Ochrony przed nadużyciami w stosunku do formularzy online za pośrednictwem usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Służy to (na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO oraz art.173 ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego) ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online. Na witrynach dostawcy usługi dowiedz się więcej na temat: warunków korzystania i ochrony danych w związku z korzystaniem z tej usługi.
  2. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
   1. Zapamiętania ustawień cookies. Przed ustaleniem decyzji co do cookies na każdej stronie wyświetla się informacja o cookies. Po udzieleniu decyzji co do cookies zapisywane jest osobne cookie, tak, aby nie trzeba było udzielać decyzji przy odwiedzaniu kolejnych stron serwisu. Decyzję co do cookies można zmienić po kliknięciu w ikonkę koła zębatego wyświetlającego się w serwisie w lewym dolnym rogu. Cookie przechowywane jest przez rok.
   2. Przy przeglądaniu serwisu wyświetla się popup z propozycją zapisania się na newsletter PRINZ. Po jego zamknięciu zapisywane jest osobne cookie, tak, aby nie popup nie wyświetlał się ponownie. Cookie przechowywane jest przez 30 dni.
 3. Jakich plików cookies używamy?
  Na stronie www.prinz-polska.com.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
  2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?
  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?
  Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.
 6. Czy dane z cookies są udostępniane poza Unią Europejską?
  Cele realizowane z użyciem narzędzi dostarczanych przez Google i Facebook, mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych albo zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych.